Statut przedszkola

Statut Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy”

– 1 –

 1. Niepubliczne Przedszkole „Małe Zuchy”, zwane dalej „Przedszkolem” to niepubliczne przedszkole integracyjne w rozumieniu Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016 r.
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 110-111.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty.
 4. Założenie Przedszkola podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.
 5. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole „Małe Zuchy”

– 2 –

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach 7:00-18.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Właściciel przedszkola jest równocześnie dyrektorem przedszkola.

– 3 –

 1. Działalność Przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w Przedszkolu.

1.1. Dla dwojga dzieci uczęszczających do przedszkola oferujemy 10% od pełnej opłaty stałej za pobyt dla każdego z dzieci.

 1. Opłata stała za Przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
 3. Opłata za pobyt i żywienie dziecka w Przedszkolu pobierana jest z góry, do 1. każdego miesiąca w kwocie zgodnej z wybranym pakietem przedszkolnym.
 4. Przy zapisie dziecka do Przedszkola obowiązuje oplata rekrutacyjna w wys. 710 zł przeznaczona na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie NNW i wyprawki plastycznej przez wszystkie lata uczęszczania dziecka do przedszkola.

5.1. Dla drugiego z dzieci uczęszczających do przedszkola opłata rekrutacyjna wynosi 50 %, a więc 355 zł.

5.2. Przy zapisie dwojga dzieci do przedszkola oplata rekrutacyjna za oboje dzieci wynosi 710 zł.

5.3. Przy przejściu dziecka z naszego żłobka do przedszkola opłaty rekrutacyjnej nie pobiera się.

 1. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka przez okres pełnego miesiąca (tj. od pierwszego do ostatniego dnia tego samego miesiąca) miesięczna opłata na wniosek Rodzica lub Opiekuna może zostać obniżona za zgodą właściciela o maksymalnie 20%. Wskazany w niniejszym postanowieniu wniosek Rodzica lub Opiekuna o obniżenie miesięcznej opłaty może obejmować wyłącznie 1 miesiąc w roku szkolnym..
 2. Rodzic może zrezygnować z usług świadczonych przez Przedszkole z zachowaniem 1. miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyn. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy przekazać Przedszkolu w formie pisemnej. Rozwiązanie umowy w tym trybie wywołuje skutek na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.

– 4 –

 1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Dzieci, w ramach opłaty stałej, mogą uczestniczyć także w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Przedszkole.

Cele i zadania Przedszkola

– 5 –

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
 2. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
 3. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola,
 4. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.
 5. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 6. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 7. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 8. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 9. rozwijanie wrażliwości moralnej,
 10. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 11. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 12. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 13. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 14. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 15. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone. W takim przypadku rodzice lub prawni opiekunowie powinni:

      4.1. złożyć do dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka uzasadniony wniosek z prośbą o odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;

      4.2. przedstawić opinię dojrzałości szkolnej dziecka z poradni psychologiczno-pedagogicznej

      4.3. dostarczyć do przedszkola decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, podjętą przez dyrektora szkoły.

– 6 –

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 3. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy.

– 7 –

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola.
 2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa-zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowych.
 4. Współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog) zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
 5. Zatrudnia pedagoga specjalnego.
 6. Organizuje zajęcia stymulujące/terapeutyczne w małych zespołach oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Organizacja pracy Przedszkola

– 8 –

 1. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Dyrektora Przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o prawidłowym rozwoju oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – rodzaju i stopnia zaburzenia, na podstawie indywidualnej oceny w zapisaniu dziecka do wybranego oddziału.
 1. Przedszkole jest dwuoddziałowe.
 2. Do realizacji celów Przedszkole posiada:
 3. sale do: zajęć, zabaw i odpoczynku dla grupy,
 4. łazienki dla dzieci i wc personelu,
 5. szatnię,
 6. pomieszczenie gospodarcze,
 7. pomieszczenie biurowe,
 8. kuchnię i zmywalnię
 9. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana codziennie.

Ogólne zasady pobytu dziecka w Przedszkolu

– 9 –

 1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 7:00-18.30 przez 12 miesięcy w roku.
 2. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. W Przedszkolu nie podawane są dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice dziecka wyrażą na to pisemną zgodę i podadzą szczegółową informacją o dawkowaniu lekarstwa.
 3. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które posiadają upoważnienie od Rodziców (opiekunów), bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu Przedszkola o zmianie osoby odbierającej dziecko.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z Przedszkola.
 5. Za zgodą Rodziców wyrażoną na piśmie, Nauczyciel przedszkola, po wcześniejszej telefonicznej konsultacji z Rodzicem, może podać dziecku środek przeciwgorączkowy, jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpi u niego temperatura ciała powyżej 38°C.
 6. Koszt grupowego ubezpieczenia dziecka zawarty jest w opłacie wpisowej.
 7. Rodzice ponoszą koszty związane z dodatkowymi wydarzeniami przedszkolnymi oraz transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe.
 8. Z uwagi na wymagania higieniczno-sanitarne rodzice zobowiązani są do okresowego prania pościeli, z której korzystają dzieci w Przedszkolu.
 9. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku, gdy:

9.1. rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc za przedszkole i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez przedszkole terminie;

9.2. nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami a personelem w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

 1. Od decyzji przedszkola o skreśleniu dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzic ma prawo odwołać się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni.

 

Wychowankowie Przedszkola

– 10 –

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci o prawidłowym rozwoju w wieku od 2,5 do 6 lat, jak też dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju w wieku od 3 do 7 lat.
 2. Dzieci niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do przedszkola na tych samych zasadach, co dzieci o prawidłowym rozwoju.
 3. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
 4. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 5. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
 6. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 7. poszanowania jego godności osobistej,
 8. poszanowania własności,
 9. opieki i ochrony,
 10. akceptacji jego osoby.

 

Nauczyciel Przedszkola

– 11 –

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami Przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności do:
 2. wspierania każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego,
 3. kształcenia i wychowywania dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 4. prowadzenia obserwacji pedagogicznej i dokumentowanie jej,
 5. współpracy z psychologiem, pedagogiem i logopedą.

– 12 –

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.
 2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
 3. Włączenia ich w działalność Przedszkola.

Postanowienia końcowe

– 13 –

Dla zapewnienia znajomości statutu Przedszkola przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. Umieszczenie go na stronie internetowej Przedszkola.
 2. Udostępnienie go przez właściciela Przedszkola.

Statut wchodzi w życie dnia 1 września 2020 r.

Reklama