Regulamin

Statut Niepublicznego Żłobka „Małe Zuchy”.

Informacje ogólne

– 1 –

 1. Niepubliczny Żłobek „Małe Zuchy”, zwany dalej „Żłobkiem” to żłobek niepubliczny w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235).
 2. Siedziba Żłobka znajduje się w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 31 lok. 139.
 3. Prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej “rejestrem”.
 4. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka.
 5. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.
 6. Ustalona nazwa używana jest przez Żłobek w pełnym brzmieniu:

Niepubliczny Żłobek „Małe Zuchy”

 1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor.

Opłaty

– 2 –

 1. Działalność Żłobka finansowana jest przez rodziców w formie abonamentowych miesięcznych opłat stałych za pobyt dziecka w żłobku, zwanych dalej „abonamentem”.
 2. Przy zapisie dziecka do Żłobka obowiązuje opłata rekrutacyjna 710 zł, która przeznaczona jest na ubezpieczenie NNW oraz wyprawkę plastyczną przez wszystkie lata uczęszczania dziecka do żłobka.

2.1. Dla drugiego z dzieci uczęszczających do żłobka lub przedszkola opłata rekrutacyjna wynosi 50 %, a więc 355 zł.

 1. Żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci.
 2. Miesięczna opłata abonamentowa obejmuje opłatę podstawową za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie dziecka.
 3. Listę dostępnych abonamentów reguluje Cennik.
 4. Opłata abonamentowa obejmująca pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie dziecka w żłobku pobierana jest z góry do 1 dnia każdego miesiąca.
 5. Dla dwojga dzieci uczęszczających do żłobka i/lub przedszkola w pakiecie FULL 5x oferujemy 10% od pełnej opłaty stałej za pobyt dla drugiego z dzieci.
 6. W przypadku zgłoszonej do godz. 8:00 pierwszego dnia nieobecności dziecka zapisanego w ramach abonamentu typu FULL lub HALF zwracana jest stawka żywieniowa, która wynosi odpowiednio 19 zł lub 15 zł dziennie.
 7. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka przez okres pełnego miesiąca (tj. od pierwszego do ostatniego dnia tego samego miesiąca) miesięczna opłata na wniosek Rodzica lub Opiekuna może zostać obniżona za zgodą właściciela żłobka o maksymalnie 20%. Wskazany w niniejszym postanowieniu wniosek Rodzica lub Opiekuna o obniżenie miesięcznej opłaty może obejmować wyłącznie 1 miesiąc w roku szkolnym.
 8. Za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem po godzinie odbioru dziecka, wynikającej z zakupionego abonamentu, naliczana jest opłata w wysokości 25 zł.
 9. Korzystanie z niepełnych abonamentów (3 i 2 razy w tygodniu) jest możliwe w stałe, powtarzalne dni ustalone ze Żłobkiem.
 10. Rodzic może zrezygnować z usług świadczonych przez Żłobek z zachowaniem 1. miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyn. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy przekazać Żłobkowi w formie pisemnej. Rezygnacja z usług świadczonych przez Żłobek wywołuje skutek na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.
 11. Koszt grupowego ubezpieczenia dziecka zawarty jest w opłacie rekrutacyjnej.
 12. Rodzice ponoszą koszty związane z dodatkowymi wydarzeniami w Żłobku (teatrzyki, warsztaty, koncerty, wycieczki) oraz dodatkowe zajęcia GORDONOWSKIE.

Zasady przyjmowania dzieci do żłobka

– 3 –

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez Rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które posiadają upoważnienie od Rodziców (opiekunów), bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu Żłobka o zmianie osoby przyprowadzającej i odbierającej dziecko.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka ze Żłobka.
 3. W przypadku alergii dziecka dającej objawy jak przeziębienie, jak też każdej innej, Żłobek wymaga zaświadczenia lekarskiego.
 4. Po przebytej chorobie dziecka Żłobek wymaga zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i zdolne do uczęszczania do Żłobka.

Cele i zadania Żłobka

– 4 –

 1. Żłobek realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności poprzez:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 1. Szczegółowe zadania Żłobka i sposób ich realizacji ustalany jest w miesięcznych planach pracy.

– 5 –

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku.

2) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3) Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe.

Wychowankowie Żłobka

– 6 –

 1. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 2,5 lat.
 2. Dla starszych dzieci proponujemy zajęcia w Przedszkolu działającym przy Żłobku.

2.1. W przypadku braku miejsc w Przedszkolu Małe Zuchy dziecko, które ukończyło 2,5 roku ma prawo pozostać w żłobku do końca roku szkolnego, w którym kończy 3 lata, a w uzasadnionych przypadkach do 4. roku życia.

 1. Dziecko w Żłobku ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
 2. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 3. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
 4. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 5. poszanowania jego godności osobistej,
 6. poszanowania własności,
 7. opieki i ochrony,
 8. akceptacji jego osoby.

Opiekun Żłobka

– 7 –

 1. Opiekun Żłobka zobowiązany jest do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami Żłobka: edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności do:
 2. a) wspierania każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego,
 3. b) kształcenia i wychowywania dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

– 8 –

Opiekun otacza opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.
 2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

Postanowienia końcowe

– 9 –

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. Umieszczenie jej na stronie internetowej Żłobka.
 2. Udostępnienie jej przez właściciela Żłobka.

Statut wchodzi w życie z dniem 1.06.2020 r.

Reklama