Dydaktyka przedszkolna

Przedszkole Małe Zuchy za cel stawia sobie realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wzbogaconej o dodatkowe treści oraz wczesne wspomaganie nauki języka angielskiego.

Małe Zuchy to kameralne przedszkole, gdzie możliwe jest indywidualne podejście do rozwoju każdego dziecka.

W realizacji naszych celów pomaga nam:

-program wychowania przedszkolnego oparty na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wzbogacony o dodatkowe treści

-elementy skandynawskiego modelu edukacji

-rozszerzony program edukacji muzycznej zintegrowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego

-praca metodą projektu

-dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

-math riders

-glottodydaktyka

-codzienne zajęcia z języka angielskiego oraz popołudnia z native speakerem (immersja językowa)

-dodatkowe zajęcia z drugiego języka obcego

-zajęcia plastyczne i sensoplastyczne

-kuchcikowo

-zajęcia logopedyczne

-zajęcia sportowe

-zajęcia relaksacyjne

-trening umiejętności społecznych z elementami integracji sensorycznej i terapii ręki

-nauka gra na pianinie

-zajęcia rytmiczne, umuzykalniające i taneczne

W domowej atmosferze, realizujemy cele wychowania przedszkolnego, a więc:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

 

Reklama