Dydaktyka przedszkolna

Przedszkole Małe Zuchy za cel stawia sobie realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wczesne wspomaganie nauki języka angielskiego.

Małe Zuchy to kameralne przedszkole, gdzie możliwe jest indywidualne podejście do rozwoju każdego dziecka.

W realizacji naszych celów pomaga nam:

-program wychowania przedszkolnego oparty na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

-ruch rozwijający Weroniki Sherborne

-pedagogika Marii Montessorii

-pedagogika zabawy

-dzięcięca matematyka

-zajęcia artystyczno-plastyczne

-gimnastyka buzi i języka

-zajęcia rytmiczne

-zajęcia logopedyczne

-zajęcia ruchowe

-codzienne zajęcia z języka angielskiego

-zajęcia przeciwdziałające rozwojowi agresji z elementami integracji sensorycznej

W domowej atmosferze, realizujemy cele wychowania przedszkolnego, a więc:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.